โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔  มีรายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่๔  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

- ทะเบียนรับซองสอบราคา  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

- ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

อบต.สนามคลี จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ บ้านท่าว้า พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่2 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต